اخلاق حسابداری

آموزشهای حسابداری و حسابرسی ، اکسل و...

اخلاق یک حسابدار چگونه باید باشد؟

اخلاق یک حسابدار چگونه باید باشد؟
اخلاق حسابداری
چیست؟ حسابداری در جهان امروز از مهم‌ترین و حساس‌ترین حرفه‌هاست. به دلیل دسترسی حسابداران و حسابرسان به اطلاعات مالی افراد و نهادها، پایبندی به اصول و اخلاق در این حرفه از اهمیت بالایی برخوردار است. از این رو، این مقاله به بررسی اخلاق حسابداری، قوانین و اصول آن مانند اصل استقلال و تهدیدات پیش روی این اصول می‌پردازد.

اخلاق حسابداری (Accounting ethics) موضوع مهمی است، چرا که ما به عنوان حسابدار، پرسنلی کلیدی هستیم که به اطلاعات مالی افراد و واحدها دسترسی داریم. این قدرت شامل پتانسیل و توانایی سوء استفاده از اطلاعات یا دستکاری اعداد جهت بهبود مشاهدات شرکت یا افزایش مدیریت درآمدها نیز می‌‌شود. اخلاق در دوره‌‌ی حسابرسی به دست می‌‌آید. اگر حسابرسی با الزامات حسابرسی و اخلاق حسابداری مطابقت نداشته باشد، باید به سرعت متوقف شود.

دو زمینه عمل گسترده اخلاق کار

  • شرارتهای مدیریتی: در این حوزه اعمال غیرقانونی، غیراخلاقی یا سوال برانگیز مدیران، همچنین انگیزه های چنین رفتارهایی و راههای ریشه کن کردن آنها موردبحث قرار می گیرد.
  • معضلات اخلاقی: شامل مشکلات و مسائل اخلاقی می شود که مدیران هر روز با انواعی از آنها مواجه هستند مانند تعارض منافع، استفاده نـاصحیح از منابع و نقض قراردادها و موافقتنامه ها.